Voor fokkers en rasverenigingen

Er is de laatste jaren veel zorg over de gezondheid van de rashond. Op diverse vlakken wordt de problematiek in kaart gebracht en er wordt hard gewerkt aan oplossingen. Eén van de oplossingen is goede voorlichting aan de consument. Met deze rashondengids wil het LICG bereiken dat mensen die een hond willen aanschaffen zich zorgvuldiger oriënteren en zich beter laten informeren. Het resultaat is dat kritische consumenten invloed hebben op de kwaliteit van het aanbod van honden.

Daardoor zullen fokkers gestimuleerd worden nog meer aandacht te schenken aan het voorkomen van erfelijke aandoeningen. De koper neemt zijn eigen verantwoordelijkheid bij de aankoop van een gezonde hond door bijvoorbeeld te kiezen voor een zorgvuldig gefokte pup waarvan de ouders bekend zijn en, waar mogelijk, getest zijn op erfelijke aandoeningen.

Een belangrijke rol voor fokkers

Als fokker kunt u hier een belangrijke rol in spelen. In de eerste plaats natuurlijk door alles binnen uw vermogen te doen om een gezonde hond af te leveren. Maar daarnaast kunt u zelf ook een actieve bijdrage leveren aan de voorlichting van de consument. Het is belangrijk om helder te zijn over mogelijke erfelijke aandoeningen en wat u doet om deze te voorkomen. Fokkers die vinden dat de gezondheid van de rashond voorop moet staan, kunnen zich op deze manier op een positieve wijze onderscheiden.

Als fokker of rasvereniging kunt u mensen die zich oriënteren op de aanschaf van een hond adviseren om van tevoren de rashondengids te raadplegen en de LICG puppy-checklist te gebruiken bij een bezoek aan een fokker. Het LICG heeft hiervoor redactionele teksten en banners in diverse formaten beschikbaar gemaakt. Deze kunt u gebruiken op uw eigen website of bijvoorbeeld in uw (digitale) nieuwsbrief, magazine of andere uitgave. Ga naar de LICG website voor professionals om ze te bekijken en te downloaden.

Promoot PETscan bij de dierenarts!

Als onderdeel van Fairfok heeft het Expertisecentrum Genetica van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen. In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.

Met de uitkomsten van de PETscan krijgen de wetenschappers inzicht in wat er voor de Nederlandse (ras)hond gedaan kan en moet worden. Voor de ernstige problemen zullen dan waar mogelijk DNA-tests ontwikkeld worden. Met als resultaat een vroege diagnose, het voorkómen van het fokken van zieke nakomelingen en een snellere en betere behandeling van een dier.

Fokkerijadviezen
In de database verzamelt men de diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en de chipcode. Naam of adresgegevens van de diereigenaar worden niet geregistreerd, zodat de privacy is gewaarborgd. Het expertisecentrum kan op basis van de PETscan fokkerijadviezen aan de rasverenigingen geven, die hun fokbeleid hierop aan kunnen passen. Omdat de metingen met PETscan continu doorgaan, is het succes van het gevoerde beleid direct zichtbaar. Dierenartsenpraktijken die actief aan PETscan meewerken, ontvangen alle adviezen van het ECG aan rasverenigingen. Ze kunnen daarmee de fokkers in hun praktijk begeleiden en adviseren.

Hogere dekking nodig
Het team van het ECG werkt voor de PETscan samen met dierenartsenpraktijken in het hele land. Momenteel is de dekking onder dierenartspraktijken nog vrij laag, terwijl technisch gezien vrijwel elke praktijk mee zou kunnen doen. Hoe hoger de dekking, des te waardevoller de PETscan. Het zou daarom enorm helpen als de fokkers en eigenaren van honden zelf aan hun dierenarts willen vragen mee te doen.

Deelname is gratis, qua tijdsbesteding kost het de dierenarts maar een paar seconden per patiënt en de privacy wordt volledig gewaarborgd. Hopelijk kan in de toekomst zo ook duidelijkheid gegeven worden over verschillen tussen stamboomhonden en look-alikes.

Promotiemateriaal
Alle deelnemende praktijken krijgen een poster voor in de wachtkamer (zie pdf poster A5 of poster A3), een presentatie voor de wachtkamer-tv, en informatieflyers om aan hun klanten mee te geven. Deelnemende praktijken zijn dus al in de wachtkamer direct herkenbaar. Het ECG roept ook rashondenfokkers op de PETscan bij hun eigen dierenarts onder de aandacht te brengen: ‘Heeft uw dierenarts nog geen promotiemateriaal in de wachtkamer, vraag hem of haar er dan naar. Help ons ook uw dierenarts te overtuigen deel te nemen aan de PETscan!’

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op de website van het Expertisecentrum Genetica. Het onderzoek van het ECG leidt tot structurele gegevens die nodig zijn voor een goed fokbeleid. Onder meer op basis van dit onderzoek kunnen we objectieve voorlichting geven over het te voeren fokbeleid en zo nodig samen met de rasverenigingen fokbeleid ontwikkelen.

De keuze van de rassen

Op dit moment zijn er 38 rassen opgenomen in de rashondengids. De keuze voor de rassen is gebaseerd op de top 25 van hondenrassen waarvan de afgelopen jaren de meeste pups met stamboom zijn geboren (bron: gegevens Raad van Beheer op Kynologisch Gebied). Daaraan zijn de 9 Nederlandse hondenrassen toegevoegd en vier rassen die weliswaar niet in de top 25 voorkomen bij de Raad van Beheer, maar wel veel in het straatbeeld worden gezien (veel look-alikes hebben).

Wetenschappelijk gefundeerde informatie

Deze gids geeft de aankomende hondenbezitter op een laagdrempelige en toegankelijke wijze wetenschappelijk gefundeerde informatie over het ras, de gezondheid en de kans op erfelijke aandoeningen bij de Nederlandse hondenpopulatie. Meer over het onderzoek waarop de gegevens gebaseerd zijn leest u in de Onderbouwing.

Fairfok en Fairdog

Samen met diverse partijen uit de gezelschapsdierensector heeft de Raad van Beheer in 2014 het projectplan “Fairfok: de gezonde en sociale hond in Nederland” opgesteld. Eén van de ambities hiervan is dat in het kennisniveau van fokkers, beleidsmakers, eigenaars, kopers en andere belanghebbenden op het gebied van fokkerij zo hoog wordt dat verantwoorde en betere keuzes gemaakt kunnen worden. Het LICG steunt deze ambitie en hoopt met uw hulp in de verspreiding van de rashondengids een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze ambitie te kunnen leveren.

Het project Fairfok heeft in 2020 een vervolg gekregen in ‘Fairdog’, een platform waaraan vele partijen deelnemen en dat als doel heeft ervoor te zorgen dat pupkopers zonder zorgen een gezonde en sociale hond kunnen aanschaffen. De Raad van Beheer is zelf in 2021 uit het Fairdog project gestapt.

Wetgeving

Het Besluit Houders van dieren bevat regels voor het fokken met gezelschapsdieren. Zo mag men niet fokken op een manier die het welzijn van ouderdier of nakomelingen benadeelt. Bij het fokken moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan nakomelingen. Ook moet voor zover mogelijk worden voorkomen dat uiterlijke kenmerken worden doorgegeven die schadelijk zijn voor het welzijn of de gezondheid van de nakomelingen. Datzelfde geldt voor ernstige gedragsafwijkingen. Zie ook artikel 3.4 van het Besluit Houders van dieren.

Voor fokkers is het daarom belangrijk op de hoogte te zijn van de erfelijke aandoeningen die bij het ras spelen en deze zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door ouderdieren te testen en inteelt tegen te gaan.